Областният управител ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 21 юни 2011 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Варна ще се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от Областния управител на Варна Данчо Симеонов, Председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за периода 1.01.2011г. - 30.06.2011 г. На заседанието с право да гласуват и вземат решения, са поканени членове на  РСР СИР - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     Основен акцент в заседанието ще бъде Годишният  доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г., обхващащ периода януари-декември 2010 г. Докладът е разработен въз основа на официална информация и данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение и обхваща една календарна година от периода на действие на РПР. Годишният доклад съдържа информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на региона, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му.

     Същия ден, на 21 юни 2011 г. Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие и в редовно заседание на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие (РСР). Представителите на Управляващите органи на оперативните програми - членове на РКК ще запознаят присъстващите с напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Североизточен район, за първото полугодие на 2011 г.
Актуално

съобщение

анкета