Акценти от програмата на заместник областните управители за 22 юни

     Заместник областният управител Тодор Георгиев ще бъде във Велико Търново, където се провежда Шестата работна среща на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.Организатори са Съвместният технически секретариат на Програмата, съвместно с Управляващия орган (Министерството на регионалното развитие и туризма от Румъния) и Националния партниращ орган (Министерството на регионалното развитие и благоустройството от България).

    Решенията, които ще се приемат във Велико Търново са крайно важни за сигурното изпълнение на Програмата в периода до 2013 г. Ще бъде обсъдено състоянието на изпълнението на дейностите, както и Доклад за изводите от Междинната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

     Заедно със заместник областният управител Тодор Георгиев, който е член на Съвместния комитет за наблюдение, участие в срещата ще вземе и Старши експерт Левент Назим от отдел „Регионално развитие и административен контрол" на Областна администрация Добрич.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова ще участва в двудневен семинар в с. Арбанаси, организиран от Агенцията по заетостта на тема „Стратегическо управление на човешките ресурси в условията на демографски промени".

     Семинарът е по проект на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", чиято цел  е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование, учене през целия живот и засилване на социалното включване.

     В изпълнение на една от дейностите по проекта, КРИБ съвместно с КРИБ- Велико Търново и КРИБ-Добрич, организира поредния единадесети семинар от поредицата мероприятия в цялата страна. Темата на предстоящия семинар, е: „Стратегическо управление на човешките ресурси в условията на демографски промени", който ще се проведе в периода 22 - 24.06.2011 г. Този семинар е петият /последен/ по дейност 8 от проекта на КРИБ с общото наименование „Повишаване компетенциите на структурните звена, ангажирани с  политики за развитие на човешките ресурси сред работодателите".

 

 
Актуално

съобщение

анкета