Напомняне за търг

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, находящи се в общ. Добрич, общ. Ген. Тошево, общ. Крушари и общ. Тервел, област Добрич. Търгът ще се проведе на 06.07.2011г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, при следните условия:

 • 1. Необходимите документи за участие, опсани в т.1 от Реда и условията за провеждане на търга се подават до 17.30 часа на 05.07.2011г. в бюро "Комплексно обслужване" при Областна администрация - Добрич.
 • 2. Депозит за участие в търга се внася по банкова сметка BG89 UNCR 7000 3306 2031 16, BIC UNCRBGSF в "Уни Кредит Булбанк" АД - филиал Добрич.
 • 3. Цена на тръжната документация - 60 лева /шестдесет лева/ с включен ДДС за един обект, и се плаща по банкова сметка BG88 UNCR 7000 3106 2031 02 в "Уни Кредит Булбанк" АД - филиал Добрич. Същата се получава от бюро "Комплексно обслужване" при Областна администрация - Добрич, след представяне на банкова бележка.
 • 4. Място на провеждане на търга - Областна администрация - Добрич, ул. "Независимост" № 5.
 • 5. Оглед на имота може да бъде извършен всеки ден от 9.00 до 17.00 часа и до 12.00 часа на 05.07.2011г., след закупуване на тръжни книжа.

 

            Тел. за справки - 058/655 424

 

по ред

Наименование, местонахождение и описание на имота

Начална тръжна цена без ДДС

Депозит за участие

 • 1.

Апартамент № 205, находящ се на бул. „25-ти септември" № 43, бл. 1, етаж 2 със ЗП - 28,91 кв.м., състоящ се от една стая, сервизно помещение, антре и тераса, избено помещение със ЗП - 2,72 кв.м. и 0,722% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 024 лв.

303 лв.

 • 2.

Апартамент № 405, находящ се на бул. „25-ти септември" № 43, бл. 1, етаж 4 със ЗП - 28,91 кв.м., състоящ се от една стая, сервизно помещение, антре и тераса, избено помещение със ЗП - 2,86 кв.м. и 0,723% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 028 лв.

303 лв.

 • 3.

Апартамент № 505, находящ се на бул. „25-ти септември" № 43, бл. 1, етаж 5 със ЗП - 28,91 кв.м., състоящ се от една стая, сервизно помещение, антре и тераса, избено помещение със ЗП - 2,72 кв.м. и 0,722% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

3 028 лв.

303 лв.

 • 4.

Апартамент № 705, находящ се на бул. „25-ти септември" № 43, бл. 1, етаж 7 със ЗП - 28,91 кв.м., състоящ се от една стая, сервизно помещение, антре и тераса, избено помещение със ЗП - 2,86 кв.м. и 0,723% ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж

2 688 лв.

269 лв.

 • 5.

Земя - 1 940 кв.м., представляваща имот с пл. № 546, по кадастрален план на с. Красен, общ. Ген. Тошево

3 565 лв.

357 лв.

 • 6.

Земя - 980 кв.м. и масивна сграда /Бивша Здравна служба/ със ЗП - 84 кв.м., представляващи УПИ V-71, кв. 10 по ЗРП на с. Житен, общ. Ген. Тошево

3 579 лв.

358 лв.

 • 7.

Масивна сграда /Физкултурен салон/ със ЗП - 300 кв.м., находящ се в ПИ V, кв. 32 по плана на с. Полк. Дяково, общ. Крушари

9 160 лв.

916 лв.

 • 8.

Земя - 1 900 кв.м. и незавършена административна сграда със ЗП - 410 кв.м., с изграден 1-ви етаж, представляващи УПИ I, кв. 17 по ЗРП на с. Градница, общ. Тервел

 7 438 лв.

 744 лв.

 • 9.

Комбинирана сграда, в груб строеж е само първи етаж бл. „А" със ЗП - 107 кв.м. с покривна плоча на 1-ви етаж и бл. „Б" със ЗП - 106 кв.м., само тухлена зидария на 1-ви етаж, находяща се в УПИ I, кв. 1 по ЗРП на с. Честименско, общ. Тервел

2 774 лв.

278 лв.

 
Актуално

съобщение

анкета