В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител и ресорният заместник се срещнаха с директори на професионални гимназии

prev next

     Днес, 28 юли, в  Областна администрация се проведе работна среща с директори на професионалните гимназии по аграрно стопанство; ветеринарна медицина; строителство и архитектура; механотехника и електротехника; транспорт, обслужване и лека промишленост.

     В работен порядък, участниците дискутираха по темата „Състояние и перспективи за образование, обучение, придобиване на професионални компетенции и житейска реализация на възпитаниците".

     Разискванията обхванаха въпроси като намаляващ брой на учениците, утвърден и осъществен план-прием, кадрова обезпеченост, квалификационно равнище на преподавателския екип; финансово състояние - бюджетно обезпечаване, осигуряване на допълнителни източници за финансиране, включително спонсорства, съвместни дейности с бизнеса, работа по проекти, последваща реализация на завършилите млади хора.

     РИО на МОМН представи свои виждания по темата в контекста на политиките на Министерство на образованието, младежта и науката и демографските тенденции в града и областта.

     На база направените предложения, Областният управител Желязко Желязков обобщи споделените мнения и препоръки, като заяви, че се е поставило началото на един диалог, в резултат на който предстои изработването на Стратегия за професионално обучение в Област Добрич. Работна група от началото на месец септември ще започне активна работа по темата с оглед до края на 2011 г. проектът  да бъде подготвен и внесен в МОМН. Областният управител обърна внимание на необходимостта, съвместно със синдикатите и бизнеса да бъде направена „снимка" на реалната ситуация - за кои отрасли в областта - какви кадри са необходими. Да се очертае визията и да се предложат перспективни решения в посока на  качеството на образованието, и обучението, което трябва да бъде  адекватно на изискванията на съвременния бизнес.

 

 

                    

 
Актуално

съобщение

анкета