В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Държавата прехвърля правото на управление на брегоукрепително съоръжение „Буна №3” на община Каварна

prev next

     В изпълнение на Решение №520 на Министерски съвет от 8 юли 2011 г., днес се осъществи безвъзмездното прехвърляне на правото на управление върху имот публична държавна собственост на община Каварна. На самия обект, Областният управител Желязко Желязков и кметът Цонко Цонев сключиха Договор,  по силата на който се уреждат правата и задълженията между двете страни за „Брегоукрепително съоръжение - Буна №3, по проект „Гр. Каварна - Брегоукрепване нос Чиракман - подобект: Завършване на Буна №3". Имотът е описан подробно в Акт за публична държавна собственост.  

     Днес длъжностни лица, определени със Заповед на Областния управител, подписаха Протокол за предаването и приемането на имота.

     Намеренията на община Каварна са да кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство", финансирана от Европейския фонд за рибарство за периода 2007-2013 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки". На следващото заседание предстои Общинският съвет да вземе решение за промяна на предназначението на парцела за рибарско селище, за да може през септември да Общината да кандидатства по проекта за европейски средства.

           

 

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета