Проверка на плажовете

prev next

         Със Заповед № РД-11-10-202/26.07.2011 г. на Областния управител на област Добрич комисия, съставена от служители на Областна администрация - Добрич и представители на общините Каварна и Балчик извърши на 27.07., 28.07. и 29.07.2011 г. оглед и проверка на състоянието на 23 морски плажа, разположени на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик. Комисията провери, както обезопасяването на неохраняемите морски плажове, така и изпълнението на задълженията по сключените договори с наематели на морски плажове на територията на областта. След извършения оглед и проверка комисията констатира следното:

         От 9-те неохраняеми плажа, намиращи се на територията на община Шабла, 7 не са обозначени като неохраняеми. В тази връзка бяха изпратени указания до кмета на община Шабла за предприемане на действия по спешно поставяне (в срок от три дни) на табели, указващи че съответните плажове са неохраняеми.

         На морски плаж „Русалка", който е със статут на неохраняем плаж, комисията установи, че плажът е с ограничен достъп за граждани, за което беше съставен Акт за установяване на административно нарушение на собствениците на КК „Русалка".

         Проверката на изпълнението на задълженията по договорите с наематели за охраняемите плажове установи следните по-важни нарушения:

  • разполагане на преместваеми обекти в несъответствие с одобрените схеми на преместваемите обекти за плажовете;
  • неосигуряване на здравно и медицинско обслужване за три от морските плажове;
  • непоставяне на забранителните, предупредителни и информационни знаци по Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи за два от морските плажове;
  • непоставяне на указателни табели с обозначени зоните (свободна и платена) на морския плаж;
  • непоставяне на табели, относно цените на предоставяните на посетителите плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК; плажовете не са категоризирани и не са поставени указателните табели, изискуеми по Наредбата за категоризиране на плажовете.

         Във връзка с направените констатации относно разполагане на преместваеми обекти в несъответствие с одобрените схеми на преместваемите обекти за плажовете, на кметовете на общините Каварна и Балчик ще бъдат изпратени писма с цел предприемане на действия по спазване изискванията на общинските наредби за разполагане на преместваеми обекти.

         На наемателите, допуснали нарушения по изпълнение на задължения по договорите за наем на плажовете, ще бъдат наложени санкции съобразно клаузите на договора.

         Комисията констатира, че като цяло плажовете на територията на областта са в добро хигиенно състояние.
Актуално

съобщение

анкета