Инициативата на Областния управител за прекласиране на пътя Варна - Добрич, бе приета от Областния съвет за развитие

prev next
 

     Днес, под председателството на Областния управител д-р Ердинч Хаджиев се проведе  заседание  на Областния съвет за развитие. Основна тема в дневния ред бе инициативата на Областния управител за прекласиране на път ІІ-29 от път ІІ клас в І клас с международно значение. Д-р Хаджиев запозна присъстващите с основните мотиви, продиктували тази идея, а именно:  големият интензитет,  намалената пропускателна възможност на пътя, следствие натоварения тежкотоварен трафик към Румъния и Русия, икономическото и международното значение на  трасето.

     Съществуването и поддържането на подходяща пътна инфраструктура с добри характеристики е в основата на стопанския растеж както на областта, така и за страната. Състоянието на пътната мрежа е основната предпоставка за привличането на наши и чужди инвеститори, развитието на търговския стокообмен, туризма, земеделието, строителството и автомобилния транспорт, които са ключови фактори за конкурентоспособността на регионалната икономиката.

         Като основна тенденция през последните години се явява повишеният ръст на външнотърговския стокообмен и увеличаването на транзитните товарни потоци през територията на област Добрич от и за Румъния, Турция, Близкия изток и ОНД.

         Незадоволителното състояние на републиканската пътна мрежа разположена на територията на областта, влошените технически и оперативни характеристики са сред основните препятствия, пред които е изправена регионалната икономика.

           Основна слабост на пътната ни мрежа като цяло е недостатъчната изграденост на обходни пътища, поради което автомобилният трафик транзитира през голям брой населени места. Съгласно поетите от страната ни международни ангажименти, друг проблем е необходимостта за повишаване на пропускателната възможност и носимоспособността на пътната настилка по всички основни направления на международния транспорт.

         През територията на област Добрич преминава част от трасето на Международен път I-9 -Границата с Република Румъния-Дуранкулак-Каварна-Балчик-Варна. Поради въведена забрана от страна на Р Румъния за движение на тежкотоварни автомобили, тяхното движение е насочено по път II-29 Варна-Добрич-Генерал Тошево-Границата с Република Румъния. В участъка Добрич-Варна това трасе се явява единственият подход към и от двата ГКПП на границата ни с Румъния - Кардам и Силистра.

         Интензивността на движение по този път е 5 521 МПС денонощно в двете посоки, от които 800 са тежкотоварни автомобили при максимална интензивност на път I-9 - 3 826 МПС.

         Във връзка с доказаната необходимост от привеждане на пътя в съответствие с европейските технически стандарти и неговото голямото национално, трансгранично и европейско значение, Областният съвет за развитие единодушно подкрепи инициативата на Областния управител, а именно: Път II-29  „Варна - Аксаково - околовръстен път Добрич - Генерал Тошево- Границата с Република Румъния с дължина 81.2 км., да бъде прекласиран от път II клас в I клас с международно значение".

     В този контекст, бе взето още едно решение от Областния съвет за развитие, което се отнася до завършване строителството на път ІІ-71 в участъка град Добрич-к. к."Албена" - обхода на с.Батово, и неговото включване в инвестиционната програма на НАПИ.

     Решението бе прието единодушно с оглед постигането на дълготраен устойчив и балансиран икономически растеж и утвърждаването на Област Добрич като туристическа дестинация.

 

 
Актуално

съобщение

анкета