Заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията

     На заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията,  назначен със Заповед  на Областния управител на Област Добрич, бяха  разгледани и приети частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ  № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ УИНДПАУЪР" ООД.

     След направената презентация от управителя на дружеството и последвалите разисквания, Областният експертен съвет по устройство на територията с пълно единодушие взе следното РЕШЕНИЕ:

  • 1. Изразява принципно съгласие, като приема частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ УИНДПАУЪР" ООД, ... и предлага Областният управител на Област Добрич да издаде заповед на основание чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.129, ал. 3 и чл.145, ал.2 от Закона за устройство на територията за одобряване на частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива, както следва:
  • - ПУП - Парцеларен план за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" ;
  • - Инвестиционен проект: част „Електрическа", фаза: Работен проект; част: „Пътна" - в обхвата на път II - 71 пресичане с хоризонтален сондаж при км 89+553 - технически проект и част: "Пожарна безопасност", фаза: Работен проект; част „План за безопасност и здраве", фаза: Работен проект за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")".
  • 2. Изразява становище, че издаването на заповедта, съгласно взетото решение по т. 1 от настоящия протокол и представените документи от възложителите на КПИИ, са необходими и достатъчни за издаване на Разрешение за строеж на обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")".

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета