Областна администрация – Добрич е партньор по проект за публично- частните партньорства

 

     Главната цел на проект „Партньорство за развитие" е подобряване на ефективността на управление в областните  и общинските  администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на публично- частните партньорства /ПЧП/. Тъй като темата е изключително важна и общовалидна за всички администрации, се предвижда проектът да се реализира на територията на цялата страна. Целта е да се повиши капацитета на административните структури за прилагане на различни форми на ПЧП, да се оптимизира работата  с оглед създаването на благоприятни условия, предпоставки за възникване на тези партньорства и популяризиране на възможностите на ПЧП сред бизнеса, НПО  и гражданите.

     В резултат на изпълнението на основните цели на проекта,  се очаква да бъдат уеднаквени процедурите и документите за ПЧП в областните администрации и да се създаде работещ модел за процеса на изграждане на публично- частните партньорства.

     Проектът, по който Областна администрация- Добрич е партньор, е възложен на Областна администрация- Ловеч от МДААР с договор от 3 февруари и е със срок на изпълнение една година. Осъществява се с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет". Общата стойност на проект „Партньорство за развитие" е 1 976 288 лв.

     В Комитета за управление на проекта заедно с  областните  управители на всички целеви области, е включен и Областният управител на Добрич д-р Ердинч Хаджиев, а Регионален координатор за Североизточен район за планиране е главният секретар на Областна администрация  Драгой Драгоев.
Актуално

съобщение

анкета