В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

Днес, 22.11.2011 г., под председателството на заместник областния управител Тодор Георгиев, се проведе Областен експертен съвет по устройство на територията,  назначен със заповед на Областния управител на област Добрич, за разглеждане и приемане на ПУП - Парцеларен план за обект: „Присъединяване към мрежа СрН на малка електроцентрала с фотоволтаични модули, ПИ № 010052, с. Котленци" с възложител „Пи Ви Котленци БГ" ООД.

След  презентация от представителите на „Пи Ви Котленци БГ" ООД, и последвалите разисквания,  Областният експертен съвет излезе със  следното решение :

  • 1. Изразява принципно съгласие, като приема ПУП - Парцеларен план за обект: „Присъединяване към мрежа СрН на малка електроцентрала с фотоволтаични модули, ПИ № 010052, с. Котленци" с възложител „Пи Ви Котленци БГ" ООД, /..../ и предлага Областния управител на област Добрич да издаде заповед на основание чл.129, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

 

 
Актуално

съобщение

анкета