Областна проверка констатира: Техниката за поддържане на пътната мрежа е достатъчна и е изправна

     В изпълнение на Заповед на Областния управител, комисия извърши проверка на наличността и техническото състояние на собствената и предоставена снегопочистваща техника на фирмите извършващи дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи, разположени на територията на областта.

     Областната комисия бе председателствана от зам. областния управител Тодор Георгиев и в състава й бяха включени представители на Областна администрация, Областно пътно управление, Пътна полиция и ПБЗН.

     След запознаване с техниката, нейното техническо състояние, броя и местата за базиране, както и след проведени разговори с хората, работещи с машините и създаващи организацията за зимно поддържане, и имайки предвид опита от минали години, проверяващите са изготвили Протокол до Областния управител, в който се правят следните изводи:

     1. Техниката за поддържане на общинската пътна мрежа е достатъчно и изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар. Сключени са договори, с изключение на община Крушари. При правилно създадена организация и точно придържане към договорите, очакванията са машините да изпълнят своето предназначение.

     2. Техниката за поддържане на Републиканската пътна мрежа е изправна и за разлика от миналата година е достатъчна. Изключение прави липсата на роторен снегорин в община Шабла. Проблемът е в това, че няма правоспособни лица, които да го управляват. В Районна пътна служба-Балчик и Шабла също проблемът е в недостига на водачите. Не достигат хора, които да управляват машините. Наличната техника е само с по един водач. Няма втори човек за смяна, което прави невъзможна непрекъсваемостта на работата.

     Също така за разлика от 2010 година, сега няма фрапиращо дублиране на техника на „Пътно строителство" АД гр. Добрич, за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.

 
Актуално

съобщение

анкета