Вътрешни правила ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С настоящите вътрешни правила се уреждат организацията и реда за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Чл.2 (1) Обществена информация по смисъла на Закона за достъп на обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

(2) ЗДОИ не се прилага за достъпа до лични данни.

(3) Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна:

1.      Официална е информацията, съдържаща се в актовете на Областният управител, при осъществяване на неговите правомощия.

2.      Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната обществена информация, както и по повод дейността на Областна администрация.

            Чл. 3 Задължен субект е Областна администрация - Добрич.

Чл. 4 Право на достъп до обществена информация имат:

1.      гражданите на Република България;

2.      чужденците и лицата без гражданство;

3.      юридическите лица.

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 5 Предмет на настоящите вътрешни правила са:

1.       Достъп до официална и служебна обществена информация;

2.      Публикуване на актуална обществена информация, включително и на интернет страницата на Областна администрация Добрич;

3.      Достъп до друга обществена информация;

4.      Определяне на разходите за предоставяне на обществена информация;

5.      Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация;

6.      Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация;

7.      Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация;

8.      Процедура за повторно използване на информация от обществения сектор;

9.      Предоставяне на достъп до исканата обществена информация;

10.  Отказ на заявителя от предоставения му достъп;

11.  Решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация;

12.  Отказ от предоставяне на достъп;

13.  Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация;

14.  Процедура за повторно използване и предоставяне на информация от обществения сектор.

Чл.6 Достъпът до официална и служебна обществена информация създавана и съхранявана от Областна администрация Добрич е свободен.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7 (1) Съгласно чл. 15 ал. 1 от ЗДОИ, Областният управител на област Добрич периодично публикува актуална обществена информация.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страница http://www.dobrich.government.bg.

(3) Обособява се секция „Достъп до информация" в която се публикува следната информация:

1.      Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация;

2.      Списък на информацията определена като служебна тайна;

3.      Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация;

4.      Годишни отчети за постъпилите заявления по ЗДОИ;

5.      Формуляр за подаване на искане за достъп до обществена информация;

6.      Заповед за определяне цената на услугата.

Чл. 8 Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

Чл. 9 Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Чл. 10 Разпоредбите на ЗДОИ и на тези Вътрешни правила, относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:

1.      се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;

2.      се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.

Чл. 11 Достъпът до регистрите, водени в Областна администрация Добрич по Закона за държавната собственост е публичен.

 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 12 (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или устно запитване.

Чл. 13 (1) Заявлението се подава в Бюро „Комплексно обслужване" на Областна администрация - Добрич, където се завежда с входящ номер и се насочва за резолюция от Областен управител.

(2) За писмено заявление се счита и заявлението, постъпило на електронната поща на Областна администрация -Добрич: governor@dobrich.government.bg

(3) В заявлението задължително се посочват:

1.      трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2.      описание на исканата информация;

3.      предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4.      адреса за кореспонденция със заявителя.

(4) Без разглеждане се оставя заявление, което не съдържа данните по т. 1, 2 и 4 от предходната алинея.

(5) Устните искания за достъп до обществена информация се завеждат в автоматизираната информационна система на Областна администрация Добрич.

Чл. 14 Ако заявителят не е получил достъп до исканата обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Чл. 15 (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1.      преглед на информацията - оригинал и копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2.      устна справка;

3.      копия на материален носител;

4.      копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) Могат да се използват една или повече от изброените в предходната алинея форми.

(3) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите в Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г..

(4) Съобразяването с посочената в заявлението форма за предоставяне на достъп до обществена информация е задължително, с изключение на случаите, когато:

1.      за нея няма техническа възможност;

2.      свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3.      води до възможност за неправомерна обработка или до нарушаване на авторски права.

(5) В случаите по ал. 4, информацията се предоставя във форма, определена от Областния управител на област Добрич.

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 16 (1) Юрисконсултите от Дирекция „АПОФУС", определени със заповед на Областен управител на област Добрич, разглеждат писмените искания за достъп до обществена информация и изготвят исканата обществена информация.

(2) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат и обработват от служител в Бюро за комплексно обслужване.

Чл. 17 (1) Разглеждането на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се извършва в срок не по-дълъг от 14 дни след датата на регистриране на заявлението.

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

(3) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, служителят уведомява заявителя за това лично срещу подпис или с писмо изпратено по пощата с обратна разписка. В тези случаи 14-дневният срок за разглеждане на заявлението започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(4) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

Чл. 18 Удължаване на срока за разглеждане на заявленията се допуска в изрично посочените в ЗДОИ случаи.

Чл. 19 (1) Когато Областна администрация - Добрич не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението то се препраща на компетентната институция, като за това се уведомява писмено заявителя.

(2) Ако Областна администрация - Добрич не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок се уведомява заявителя за това.

Чл. 20 (1) В срока по чл. 17 от настоящите Вътрешни правила, служителят към когото е резолирано искането извършва проверка и изготвя проект на заповед за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

(2) Когато исканата информация се намира при друг служител от Областна администрация - Добрич или в архива на администрацията, служителят обработващ искането я изисква служебно. Тези действия се отразяват в електронно-деловодната система „Архимед".

(3) Проекто - заповедта се съгласува с Директор Дирекция „АПОФУС", Главен секретар и се внася за подпис от Областен управител на област Добрич.

(4) Заповедта по ал. 1 включва задължително:

1.      степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2.      срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

3.      мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4.      формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5.      разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(5) Заповедта за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по този начин и е посочил адрес на електронната поща.

Чл. 21 Достъпът до исканата обществена информация се предоставя след заплащане на определените в заповедта разходи по предоставянето и представяне на платежен документ.

Чл. 22 За предоставянето на достъп до исканата от заявителя обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

 

ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 23 В случаите, когато заявителят не се яви в определения в заповедта срок по чл. 20 ал. 4 т. 2 от настоящите Вътрешни правила или не заплати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

Чл. 24 (1) Достъп до обществена информация може да бъде отказан, когато:

1.      исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;

2.      достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

3.      исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 25 (1) В заповедта за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително се посочват:

1.      правните и фактическите основания по ЗДОИ за отказ;

2.      датата на приемане на решението;

3.      редът за неговото обжалване.

(2) Заповедта се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Чл. 26 Решенията за достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Тези правила се издават на основание чл. 15а ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 7 ал. 1 т. 10 от Устройствения правилник на Областните администрации.

§ 2. Ръководителите и служителите в Областна администрация Добрич са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.

§ 3. Контролът по изпълнението на тези вътрешни правила се осъществява от Главния секретар на Областната администрация.

§ 4. Правилата се утвърждават, допълват и изменят от Областният управител на Област Добрич.

§ 5. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета