Информация предоставена повече от три пъти

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ е в прикачените файлове на посочения интенет адрес:

Достъп до секцията на Областна администрация Добрич в Портал за отворени данни 

 Оттам могат да се прегледат и изтеглят публичните регистри на Областна администрация

Достъп до регистри на този сайт

Регистър на военни паметници на територията на област Добрич

Информация за морските плажове на територията на област Добрич

Регистър на имотите - държавна собственост, предоставени за управление на Областния управител на област Добрич

Достъпът до актовите книги на имотите-държавна собственост, създавани и съхранявани в Областна администрация-Добрич се осъществява в съответствие ис норма на чл. 77 от Закона за държавната собственост.

 Достъпът, като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител след заплащане на нормативно установените разходи за това.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета