1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1966

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение 

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост;
3. Скица с предложение за изменение на Подробния устройствен план ;
4. Становище на кмета на общината по чл. 135, ал. 4, т. 2 от ЗУТ;
5. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленяване;

Срок на изпълнение

14 дни - съгласно чл. 135, ал. 3 от Закон за устройство на територията

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета