Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

 

Декларациите на служителите от Областна администрация Добрич са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Добрич и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета