В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен съвет в Североизточен район

    На 12.04.2018 г. в хотел „Черно море" - гр. Варна, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).
    Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.
    Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2018 г.
    Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 01.12.2017 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.
    Поради отсъствието по обективни причини на г-жа Деница Николова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представянето и обсъждането по т. 3 от дневния ред на определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България бе отложено за следващото извънредно заседание на РСР и РКК към РСР в СИР до края на месец април 2018 г.
    Беше представена за обсъждане разработка по обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие". Основната цел на поръчката е да бъде разработена ясна концепция за повишаване значението и ефективността на регионалната политика, оптимизация на нейното управление и документите за регионално и пространствено планиране - докладва проф. д-р арх. Веселина Троева - Изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие ЕАД.
    По предложение Областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков при следващото заседание на РСР и РКК към РСР в СИР, когато се обсъждат трите варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България да бъде представена обосновка за преместването на Област Търговище към Черноморски регион (Вариант 2). В подкрепа на това предложение се изказа и кмета на Община Търговище - д-р Дарин Димитров, изразявайки мнението на целия общински съвет, обществеността, политическите партии и др.
Беше представен за обсъждане и съгласуване проектът на Актуализирания документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2018 - 2020 година, съгласно чл.19,т.2 от ЗРР - докладва доц. д-р Георги Бърдаров - представител на „Институт за управление на програми и проекти" ООД.
    Поради отсъствието по обективни причини на г-н Любомир Христов - кмет на Община Шумен, изборът на нов представител на РСР като член на Комитета за наблюдение на ПРСР по т.6 от дневния ред бе отложено за следващото заседание на РСР и РКК към РСР в СИР.
 
    Материалите са налични в прикачените файлове.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета