Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен съвет в Североизточен район:

На 28.06.2018 г. в гр. Балчик, конферентна зала „Мистрал" в хотел „Мистрал", се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2018 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходните заседания, проведени на 12.04.2018г. и на 26.04.2018г. за изпълнените дейности.

Инж. Антонина Дончева, началник на отдел СИР, ГДСППРР, МРРБ представи Годишния доклад 2017година, относно наблюдението и изпълнението на регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020.

Г-н Стоян Пасев - Областен Управител на Област Варна представи предложения за допълнение на Областната стратегия за развитие на област Варна в частта свързана с устойчивата мобилност.

Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР на актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация - Добрич.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета