Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия

 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, в състав както следва:

            1. Председател:   Областен управител;
            2. Заместник председател:  Заместник областен управител;

            3. Членове:
Главен секретар на Областна администрация;
Главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС;
Директор на Областна дирекция „Полиция" - Добрич;
Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението";
Началник на Военно окръжие Добрич;
Началник сектор „Пътна полиция";
Началник на Областния отдел „Контролна дейност" ДАИ;
Директор на Областно пътно управление - област Добрич;
Управител на „Пътнически превози" ЕООД;
Управител на  Разпределителен обслужващ център "Енерго-Про Мрежи" АД  Добрич - Силистра;
Ръководител на Mрежови Eксплоатационен Подрайон Добрич към „Енергиен системен оператор" ЕАД;
Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД;
Директор на Регионална здравна инспекция;
Директор на Центъра за спешна медицинска помощ;
Директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Добрич;
Директор на областния съвет на Българския червен кръст;
Директор на РИОСВ - Варна;
Управител на „В и К" ЕООД;
Председател на Районен кооперативен съюз - Добрич;
Директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство";
Ръководител на Областна пoщенска станция Добрич към „Български пощи" ЕАД;
Ръководител на ЖП участък Варна - район Добрич към Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура" (ЖП гара Добрич);
Началник на Регионалния инспекторат по образованието;
Директор на Областна дирекция „Земеделие и храни" гр. Добрич;
Ръководител на „Лабораторен комплекс" към Хидрометеорологична обсерватория;
Директор на Басейнова дирекция за Дунавски район с център Плевен;
Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район Варна;
Инженер ХМС (хидромелиоративно строителство)  към „Напоителни системи" ЕАД Черно море гр. Варна;

4. Технически секретар на областен Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия - Специалист в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Добрич.

 ІІ. Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия да се свиква след разпореждане на Областния управител на област Добрич, в състав осигуряващ ликвидиране на последствията от всяка усложнена обстановка или бедствена ситуация възникнала на територията на областта.

 ІІІ. Оповестяването да се извършва чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване, съгласно Наредбата за ранното предупреждение и оповестяване при бедствия и от оперативния дежурен по Областен съвет за сигурност (ОД ОСС).

 ІV. В изпълнение на т. ІІІ, Главният експерт ОМП да прегледа и при необходимост да актуализира списъка с телефоните за свръзка с членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и ги заложи при оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност. Същата информация да сведе до оперативния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" МВР в областта за включване в системата за ранно предупреждение и оповестяване.

 V. Членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия при промяна на телефоните за връзка да уведомяват своевременно за това Красимир Трендафилов Куртев - Главен експерт ОМП на тел. 058/655 421, GSM: 0888 478 607, GSM: 0884 230 313.

 VІ. Определям работно място на щаба - конферентната зала в сградата на Областната администрация Добрич.

 VІІ. В своята дейност щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия да изпълнява следните дейности:

1.      Провеждане на превантивна дейност, изразяваща се в:

-          Обучение, подготовка на състава и поддържане на техниката на подчинените им структури за работа в усложнена обстановка;
-          Създаване на организация за своевременно събиране, анализиране и обобщаване на информацията за обстановката;

2.      Дейност при възникване на бедствена ситуация:

-          Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;
-          Събиране и обработване на информация необходима за оценяване на обстановката в района на бедствието;
-          Въвеждане на областния план за защита при бедствия в частта му за отразяване на възникналата криза - със заповед на Областния управител;
-          Изработване на необходимите разчети и справки за оформяне на решение на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
-          Представяне на решението за одобряване от Областния управител на област Добрич;
-          Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото и одобрено решение;
-          Отдаване на необходими разпореждания за изпълнение на решението;
-          Взаимодействие с националния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствие.

 

Областният план за защита при бедствия за област Добрич може да изтеглите от тук

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета