Балчик

files/upload/gerb_logos/Balchik_logo.png

Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добрич-селска и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.

Най-важните елементи на природното богатство на общината са морето, неговото крайбрежие и високопродуктивните обработваеми земи. Природните условия и ресурси, както и тяхното историческо усвояване, са довели до обособяване на две съвсем различни по характер и развитие части от територията на общината - крайбрежна и вътрешна ("буферна"). Крайбрежната е разнообразна по релеф, с подчертана динамика на природните процеси и висока степен на антропогенно присъствие. В контраст, частта от Добруджанската равнина е с едностранен профил на едроплощно земеделие и малко население в просторни села, което определя периферния характер на тази територия. Балансът в развитието на общината и съхраняването на природното равновесие следва да се гради върху обмена и функционалното взаимодействие между двете зони при запазване на спецификата им.

Община Балчик

 Председател на Общински съвет Кмет
 

Николай Филипов Колев

 Николай Ангелов
files/upload/symbol/tel.pngтел.  0579 / 710 51 files/upload/symbol/tel.pngтел.  0579 / 710 30
files/upload/symbol/fax.pngфакс 0579 / 710 84 files/upload/symbol/fax.pngфакс 0579 / 741 17
files/upload/symbol/mail.pngeMail  obsbalchik@gmail.com  files/upload/symbol/mail.pngeMail mayor@balchik.bg
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://balchik.bg/


Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Балчик

 

 

 


Актуално

съобщение

анкета