Генерал Тошево

files/upload/gerb_logos/GERB.png

 

Община Генерал Тошево е втората по големина в рамките на Област Добрич. Разположена е в Североизточната част на Република България и попада в Североизточния район с център град Варна. Територията й е 982,238 кв.км., което представлява 20,81 % от територията на област Добрич и 4,92 % от Североизточния район. Граничи с Република Румъния, общините Добрич, Каварна, Шабла, Балчик и Крушари. Състои се от 41 населени места, от които 1 град и 40 села, с население от 18745 души, представляващо 8,99 % от населението на областта и 1,46 % от населението на Североизточния район.

Общината се характеризира с добри природни дадености и ресурси - равнинен релеф, предполагащ развитието на модерно земеделие, значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, защитени територии, микроязовир. Климатът в Общината е умереноконтинентален. Плодородните черноземни почви допълнително благоприятстват развитието на земеделието.

 

Община Генерал Тошево

 Председател на Общински съвет Кмет
  Владимир Начев Димитър Михайлов Петров
files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 30 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 20
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05
files/upload/symbol/mail.pngeMail obsavet@toshevo.org  files/upload/symbol/mail.pngeMail mail@toshevo.org
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://toshevo.org/

 

Населени места

Ал.Стамбол.

Катя Костова Панчева

Кметски наместник

0884671470, 057098524

 GSM 0882447804

Балканци

Милен Маринов

Кметски наместник

057098544

GSM 0894955060

Бежаново

Гюлджан Фекиретова Исмаилова- км.наместник

0885686111,057098526

GSM 0882447819

Василево

Илиан Николов Колев-кмет

 

057098559,

GSM 0882447814               

Великово   

Георги Д. Георгиев-км.намест.

0884665996, 057098580

GSM 0882447803

Вичево

Иван Вълков Иванов-км.нам.

0885686112, 057098527

GSM 0882447816

Горица

Галя Васил. Петрова-км.нам.

0884645044, 057098558

GSM 0882447812

Градини

Снежана Николова Димитрова-км.наместник

0896885328

GSM 0882447824

Дъбовик

Стоянка Велик. Първева-кмет

 

0570 98570, 0885/690366

GSM 0882447834

Житен        

Илия Добрев Илиев-кмет

0885686769, 057098902

GSM 0882447813

Зограф

Татяна П. Лазарова- км.нам.

 

0885684998, 057098568

GSM 0882447833

Изворово

Диян Димов

-кмет

0885606764, 057098890,

GSM 0888099344

Йовково

Алибрям Хасан Сали-кмет

0884642144,  057098504

GSM 0882447837

Калина

Георги Николаев Тодоров

Кметски наместник

0884669898,  057098566

GSM 0886524099

Кардам      

Иван Стоянов Иванов-кмет

00886669680, 057098520

GSM 0882447827

Конаре

Димитричка  Станкова Янева-км.намес.

0884660303, 057098577

GSM 0882447838

Краище

Тошко Петков Тачев

0889644016, 057098519

GSM 0882447825

Красен

Тошко Петков Тачев-кмет

057098517, 0884/649883

GSM 0882447836

Къпиново

Росен Петров Ганев-кмет

0885684850, 057098535

GSM 0882447828

Лозница     

Йордан Казаков - кметски наместник

GSM 0882447830

Люляково

Костадин Ат.Костадинов-кмет

0885622284,057098525,

GSM 0882447805

Малина      

 Елка Петкова Петрова

-кмет

0884650670, 057098557

GSM 0882447821

Петлешково         

Мариана Енчева Енчева -кмет

 

0884686825, 057098585

GSM 0882447808

Писарово

Иван Ант. Георгиев -км.нам.

 

0885678767, 057098533

GSM 0882447815

Пленимир

Ганка Иванова Цветкова-км.наместник

05731/39-70

GSM 0882447811

Преселенци         

Сашка Христова Лазарова-кмет

0884640994,057098553

GSM 0882447807

Присад

Стефан Хр. Младенов-кмет

 05731/7314,0887644494

 GSM 0882447810

Пчеларово 

Антон Илиев Атанасов-кмет

0886686116, 057098536

GSM 0882447832

Рогозина

Юлия Александрова

-кметски наместник

0886646115, 057098530

GSM 0882447822

Равнец

Жельо Иванов

кмет

0885655080, 057098599

GSM 0888135142

Росица

Йордан Тодоров Казаков-кмет

 0884648626, 057098515

GSM 0882447830

Росен

Маринка Ж. Стефанова-км.н.

0884665125, 057098522

GSM 0882447806

Сираково

Стелка Хр. Петрова-км.нам.

 0886611262,057098529

GSM 0882447829

Сноп

Иван  Ив. Драгнев-км.нам.

0884669729,  057098523

GSM 0882447809

Снягово

Неджмие Мюслединова Хасанова- кмет

0889676464,  057098506

GSM 0882447820

Спасово     

Адриан Симеонов -кмет

0884600494,  057098501

GSM 0882447823

Средина     

Георги Денев Георгиев  -км.н.

0884651080, 057098575

Сърнено

Марийка Иванова Коларова км.н.

0886686113,057098528

GSM 0882447801

Узово

Тодоринка Стоянова Тодорова- км.наместник

0885603757, 057098548

GSM 0882447831

 Чернооково

Веселина Недялкова

кмет

0884623301, 057098503

GSM 0897975284

 кв.Пастир

Снежана Станева

км.наместник

05731/7328

0887/664448

 


Актуално

съобщение

анкета